ASF anunță cele mai importante modificări la primele RCA și constatarea amiabilă electronică
Atentionare ASF: Nu investiți în produse financiare de mare risc
martie 1, 2022
ASF: Companiile de brokeraj au inregistrat, in 2021, intermedieri in valoare de 9,91 miliarde de lei
aprilie 11, 2022

În urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară al ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiară) emite modificări la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 20/2017 privind asigurările auto din România.

 

Cele mai importante modificări:

– Formularul „Constatare amiabilă de accident” în format electronic are aceeași valoare juridică cu cea a formularului tipărit

– O transparență a metodei în care actuarul calculează prețurile pentru primii/următorii 3 ani

– Tarifele de primă practicate sunt certificate de către un actuar avizat de către A.S.F.

– Interzicerea primelor de asigurare RCA mai mari decât cele rezultate din aplicarea tarifelor de primă

 

⬇️Verifica Pretul unei polite RCA 

 

 

Textul Normei ASF cu noile modificări

Art. I. – Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 20/2017 privind asigurările auto din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 1 august 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Preambulul se modifică și va avea următorul cuprins:

„În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) și ale art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 2/ 6 în temeiul prevederilor art. 17 alin. (2) și ale art. 43 alin. (1) lit. a) -h) și j) – n) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, având în vedere prevederile art. 104, 105, 107 și art. 114 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare şi reasigurare, cu modificările și completările ulterioare,”

2. La articolul 4, alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: „d) nota de fundamentare, care să cuprindă tarifele de primă pentru primii/următorii 3 ani şi metodele actuariale de calcul utilizate pentru stabilirea tarifelor de primă;”

3. La articolul 10, alineatul (5) se abrogă.

4. La articolul 11, alineatul (2) se abrogă.

5. La articolul 11, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: „(3) Tarifele de primă practicate sunt certificate de către un actuar avizat de către A.S.F., în baza unui raport scris transmis asigurătorului RCA, în care acesta atestă cel puțin faptul că: a) tarifele au fost calculate în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare; b) calitatea datelor utilizate respectă cerințele menționate de dispozițiile legale în vigoare.”

6. La articolul 11, partea introductivă a alineatului (4) se modifică și va avea următorul cuprins: „(4) Raportul prevăzut la alin. (3) se transmite asigurătorului RCA în termen de maximum 20 de zile de la punerea în aplicare a tarifelor de primă de către asigurătorul RCA și conține detalierea procedurilor efectuate și a rezultatelor obținute cu privire la:”

7. La articolul 11, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins: „(5) Raportul prevăzut la alin. (3) este însoțit de nota de fundamentare a tarifelor de primă ce conține cel puțin următoarele: a) elementele necesare certificării tarifelor de primă de către actuarul avizat de către A.S.F.; b) detalierea primelor practicate la nivel de segmente omogene; c) ipotezele utilizate inclusiv cele cu privire la cheltuielile administrative și de vânzare care includ taxe și contribuții; d) detalierea factorilor de încărcare; 3/ 6 e) coeficienții de majorare şi/sau corecție utilizați; f) alte instrumente utilizate la determinarea primei de risc.”

8. La articolul 11, alineatele (13), (14) și (16) – (18) se abrogă.

9. La articolul 11, alineatul (19) și (20) se modifică și vor avea următorul cuprins: „(19) Tarifele sunt calculate în funcție de strategia adoptată de către asigurătorul RCA. (20) Strategia inclusă în planul de afaceri prevăzut la art. 22 din Legea nr. 237/2015, cu modificările ulterioare, se corelează cu rezultatele analizei realizat versus estimat ale fiecărui an de referință și se transmite A.S.F. la solicitarea acesteia.”

10. La articolul 13, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: „(2) Asigurătorilor RCA, intermediarilor de asigurări și intermediarilor de asigurări auxiliare le sunt interzise ofertarea, promovarea și comercializarea asigurării RCA la prime de asigurare mai mari decât cele rezultate din aplicarea tarifelor de primă.”

11. La articolul 13, alineatele (3) și (7) se modifică și va avea următorul cuprins: „(3) Indiferent de canalul de distribuție utilizat, asigurătorul RCA practică aceeași primă de asigurare netă de cheltuieli de distribuție, stabilită pe baza criteriilor specifice unui asigurat. ………………………………………………………………………………………………………………………….. (7) Oferta asigurătorului RCA este valabilă pentru o perioadă de minimum 10 zile lucrătoare și conține următoarele informații: a) prima netă de cheltuieli de distribuție; b) comisionul plătit distribuitorului, exprimat în valoare absolută, sau c) costul aferent vânzării directe; d) data până la care oferta este valabilă; e) costul acoperirii clauzei facultative de decontare directă; f) clauze și acoperiri suplimentare; g) clasa bonus-malus; h) mențiunea privind posibilitatea plății în rate. i) prima de asigurare totală obținută prin însumarea primei nete de cheltuieli de distribuție cu cheltuielile de distribuție aferente canalului de vânzare utilizat de către potențialul asigurat, cu acoperirea și separat fără acoperirea clauzei de decontare directă.”

12. La articolul 24, alineatele (12) și (13) se abrogă.

13. La articolul 25, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 4/ 6 „(1) Despăgubirile cuvenite persoanelor prejudiciate, ca urmare a consecinței lipsei de folosință a vehiculului avariat, inclusiv pentru înlocuirea temporară a acestuia, sunt stabilite pe baza documentelor justificative care dovedesc prejudiciul suferit ca urmare a imposibilității utilizării vehiculului avariat.”

14. La articolul 25, alineatele (2) și (4) se abrogă.

15. La articolul 34, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins: „(5)Tarifele de primă aferente decontării directe sunt calculate distinct față de tariful de primă RCA.”

16. La articolul 34, alineatul (6) se abrogă.

17. La articolul 41, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: „(3) Formularul „Constatare amiabilă de accident” poate fi utilizat în relația cu asigurătorii fără a mai fi necesară întocmirea documentelor de constatare de către poliția rutieră, numai dacă este completat și semnat pe suport de hârtie sau electronic prin intermediul unor sisteme informatice de către ambii conducători de vehicule implicați în accident.”

18. La articolul 41, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6) cu următorul cuprins: „(6) Asigurătorii RCA și BAAR stabilesc de comun acord modul în care se poate emite și utiliza formularul „Constatare amiabilă de accident” în format electronic.”

19. La articolul 43, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: „(1) Formularul „Constatare amiabilă de accident” tipărit pe suport de hârtie conține două pagini autocopiative, ambele având aceeași valoare juridică, în conformitate cu anexa nr. 7, și instrucțiunile de utilizare a acestuia, prevăzute în anexa nr. 8.”

20. După alineatul (1) al articolului 43 se introduce un nou alineat, alineatul (11 ) cu următorul cuprins: „(11 ) Formularul „Constatare amiabilă de accident” în format electronic reproduce același model grafic, conține aceleași informații și are aceeași valoare juridică cu cea a formularului tipărit.”

21. La articolul 43, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: „(2) Modelul grafic și informațiile cuprinse în formularul “Constatare amiabilă de accident” sunt prevăzute în anexele nr. 7 și 8.”

22. La articolul 44, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 5/ 6 „(1) La momentul încheierii asigurării RCA, asigurătorii RCA pun la dispoziția asiguraților formularul „Constatare amiabilă de accident” pe suport de hârtie sau furnizează informații cu privire la modalitatea de încheiere a acestuia în format electronic.”

 

Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării, cu excepția prevederilor art. 41 alin. (3) și (6), art. 43 alin. (11 ) și art. 44 alin. (1) ce sunt în legătură cu modalitatea de încheiere în format electronic a formularului de „Constatare amiabilă de accident” care intră în vigoare de la 15 octombrie 2022.

 

⬇️Verifica Pretul unei polite RCA 

 

Contacteaza-ne